หน่วยงาน จำนวนยืม (คน) จำนวนคืน (คน) ยอดเงินยืม ยอดเงินคืน
00040:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 71 65 907126 63713.91 รายละเอียด
10673:โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 155 138 4217696 569934.6600000001 รายละเอียด