หน่วยงาน จำนวนยืม (คน) จำนวนคืน (คน) ยอดเงินยืม ยอดเงินคืน
00040:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 25 19 232686 6182 รายละเอียด
10673:โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 112 84 2864430 225834.74 รายละเอียด