หน่วยงาน จำนวนยืม (คน) จำนวนคืน (คน) ยอดเงินยืม ยอดเงินคืน
10673:โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 26 8 585950 15920 รายละเอียด