หน่วยงาน จำนวนยืม (คน) จำนวนคืน (คน) ยอดเงินยืม ยอดเงินคืน
00040:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 11 3 88736 3700 รายละเอียด
10673:โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 82 62 1948106 211400.64 รายละเอียด